↑ Return to O nás

Identita baptistov

Kto sú baptisti?

1.Baptisti ako súčasť celosvetovej kresťanskej cirkvi vyznávajú
vieru v jedného Boha ako Otca, Syna a Ducha Svätého.
2. Baptisti vyznávajú potrebu osobnej viery v Ježiša Krista a
učeníctva pod Jeho vedením.
3. Baptisti vyznávajú, že konečná autorita ich viery i praktického života je Ježiš Kristus zjavený vo svätých Písmach a prítomný vcirkvi skrze Ducha Svätého.

4. Baptisti uznávajú Písma Starej a Novej zmluvy ako zásadnú autoritu pre poznanie Božieho zjavenia sa v Kristu.

5. Baptistická ekleziológia chápe cirkev ako spoločenstvo veriacich pri stole Pánovom a praktizuje vyznavačský krst veriacich.

6. Baptisti prajú slobodu a zodpovednosť každému miestnemu zboru porozumieť Kristovmu zámeru pre svoj život a konkrétnu prácu.

7. Baptisti vyznávajú všeobecné kňazstvo veriacich, v ktorom sú všetci členovia cirkvi povolaní k službe podľa darov Ducha Svätého.

8. Baptisti veria, že každý kresťan je ako Kristov učeník povolaný svedčiť o Jeho panstve a že cirkev sa má podieľať na celkovej Božej misii v tomto svete.

9. Baptisti si prajú navzájom slobodu svedomia v chápaní Písma svätého i jeho zvestnej interpretácie a prijímajú sa v spoločenstve so všetkou individuálnou rozdielnosťou.

10. Baptisti sú za odluku cirkvi od štátu.

11. Baptisti spolu so všetkými veriacimi žijú v eschatologickej nádeji konečného zjavenia sa Krista v sláve. Veria vo vzkriesenie, posledný Boží súd a život večný.

viac info:www.baptist.sk/o-nas/identita-baptistov